Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových situací:

  1. hrozí újma na zdraví (mám nižší příjmy, než je částka existenčního minima),
  2. vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár),
  3. nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh,
  4. na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
  5. na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti,
  6. hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo při propuštění ze zdravotnického zařízení po ukončení léčby chronické závislosti atd.).

Jakou situaci dávky v HN řeší (životní událost)

Osoba potřebuje jednorázovou pomoc při nenadálé životní události, tyto situace jsou stanovené zákonem.

Vznik nároku na dávku

Nárok vzniká v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu
v hmotné nouzi,  tzn., že se ocitla v sociální situaci uvedené v zákoně. Dávka je poskytována jednorázově, v některých případech i opakovaně.

Výše poskytované dávky

Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj a s ohledem na vzniklou sociální situaci.

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV Mimořádná okamžitá pomoc (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Mimořádná okamžitá pomoc (uradprace.cz).

Výkon státní správy pro Kraj Vysočina – kontaktní informace

Krajská pobočka ÚP ČR pro Kraj Vysočina Vysočina (uradprace.cz)

SEZNAM KONTAKTNÍCH PRACOVIŠT KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA PODLE OKRESŮ KRAJE VYSOČINA

SEZNAM VŠECH KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA

Kontaktní pracoviště (uradprace.cz)