Jednorázová dávka pomáhá rodinám s nízkým příjmem k úhradě nákladů spojených s narozením dítěte, a jejichž rozhodný (čistý) příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození (příp. převzetí do péče) dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. (Údaj platný v roce 2021.)

Jakou situaci dávka řeší (životní událost)

Narodí-li se ženě s nízkým příjmem první nebo druhé dítě.

Otec narozeného dítěte, jehož matka zemřela, má nízký příjem a porodné nebylo nikomu vyplaceno.

Osoba, která převzala dítě do jednoho roku věku do náhradní rodinné péče, má nízký příjem a jedná se o první nebo druhé dítě v rodině.

Vznik nároku na dávku

Nárok na porodné má žena, která porodila první či druhé živě narozené dítě. V případě, že žena zemřela a porodné nebylo vyplaceno, na dávku má při splnění podmínek nárok i otec dítěte. Pokud dítě mladší 1 roku převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, má i ona při splnění stejných podmínek nárok na porodné, tzn., že se jedná o první nebo druhé dítě bez ohledu, zda jde o dítě narozené či převzaté do péče.

Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte nebo převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů (tj. dnem právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do této péče)

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti. O dávku lze žádat až 1 rok zpětně, přičemž podmínky nároku musí být splněny ke dni narození/převzetí dítěte.

Komu je dávka vyplácena

Ženě s nízkými příjmy, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě, nebo otci dítěte, který má nízký příjem a matka dítěte zemřela, nebo osobě, která převzala do péče dítě do 1 roku věku a splňuje další stanovené podmínky.

Výše poskytované dávky

Porodné je stanoveno pevnou částkou, jeho výše se liší dle skutečnosti, zda se jedná o první (13.000 Kč) či druhé (10.000 Kč) živě narozené dítěte. (Údaj platný v roce 2021).

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o porodné (mpsv.cz)

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV  Porodné (mpsv.cz), Státní sociální podpora (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Porodné (uradprace.cz).