Jakou situaci dávky SSP řeší

Osoba nebo rodina se nachází ve státem uznané sociální situaci a sama na jejich řešení nestačí vlastními silami nebo i vlastními prostředky.  Uznanou sociální událostí se rozumí narození dítěte, rodičovství, péče o děti a úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo jeho rodiče, dále také situace, kdy nízké příjmy jednotlivce nebo rodiny nestačí na pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Kdo o dávkách rozhoduje

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je odvolání. O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poskytované dávky – přehled

  1. Testované na příjem, tj. přiznání dávky a její poskytnutí závisí na výši příjmu, neposuzuje se majetek rodiny:
  2. Přídavek na dítě.
  3. Příspěvek na bydlení.
  4. Porodné.
  5.  Netestované na příjem, tj. přiznání a poskytnutí dávky bez ohledu na výši příjmu rodiny:
  6. Rodičovský příspěvek.
  7. Pohřebné.

Způsob podání žádosti

Žádosto poskytování dávek státní sociální podpory se podává na na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (osoba, která má nárok na dávku), a to na tiskopisech předepsaných MPSV. Podání je možné uskutečnit v tištěné (listinné) podobě vyplněného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR nebo elektronickou formou odesláním dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo odeslání prostřednictvím datové schránky.

Formuláře žádostí lze najít na internetovém portálu MPSV:  https://www.mpsv.cz/formulare#statni-socialni-podpora

Zánik nároku na dávky SSP

  • pravidelné dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek) uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží,
  • jednorázové dávky (porodné, pohřebné) uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku.

Užitečné odkazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Základní informace: Státní sociální podpora (mpsv.cz).

Úřad práce ČR:

Obecné informace k SSP: https://www.uradprace.cz/obecne-informace-2

Podrobnější Informace obsahuje Portál Úřadu práce ČR, včetně vzorů vyplněných formulářů: https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-pro-obcany

Legislativní úprava

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.