Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Dorovnání ztráty příjmu z důvodu těhotenství a mateřství.

Vznik nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Příspěvek náleží

  • těhotné zaměstnankyni, která je převedena na jinou práci, protože v práci, kterou předtím vykonávala, má na základě lékařského posudku od jejího ošetřujícího lékaře zakázáno pokračovat;
  • dále zaměstnankyni, která je v období do konce 9. měsíce po porodu převedena na jinou práci, neboť práce, kterou předtím konala, je matkám do konce 9. měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře zakázána (ohrožuje její zdraví nebo mateřství);
  • zaměstnankyni, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je kojícím ženám zakázána nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení;

pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu (nižšího výdělku) než před převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo.

Příspěvek je poskytován za jednotlivé kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo s výjimkou kalendářních dnů, po které trvala dočasná pracovní neschopnost, nařízená karanténa, ošetřování člena rodiny včetně ošetřování dítěte mladšího 10 let, poskytování dlouhodobé péče a omluvená (pracovní volno bez náhrady příjmu) či neomluvená nepřítomnost v práci. Těhotné zaměstnankyni se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Komu je dávka vyplácena

Zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství nebo mateřství převedena na jinou práci.

Výše poskytované dávky

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení a průměrem jejich započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Způsob podání žádosti

Žádost o dávku na předepsaném tiskopisu, který ji vystaví její ošetřující lékař, podává zaměstnankyně u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ).

Povinnost žadatele

Oprávněný příjemce dávky je povinen hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace získáte zde:

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).