Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Ztráta příjmu z důvodu ošetřování člena rodiny.

Vznik nároku na ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti, žijícího s ním ve společné domácnosti. Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.

Podmínkou nároku na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění – tedy po dobu zaměstnání.

OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká.

Komu je dávka vyplácena

Zaměstnanci, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena společné domácnosti.

Výše poskytované dávky

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění redukuje prostřednictvím tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. (Údaj platný v 2021).

Způsob podání žádosti

Rozhodnutí, že je třeba ošetřování nebo péči poskytnout, vydává ošetřující lékař osoby, která onemocněla tím, že vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), které zaměstnanec co nejdříve předá svému zaměstnavateli, čímž je ze strany zaměstnance podána žádost o ošetřovné. Další úkony jsou již v kompetenci zaměstnavatele.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení může zaměstnanec uplatnit po přeložení vyplněného tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Uvedený dokument mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je co nejdříve svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Povinnost žadatele

Pojištěnec nebo jiný oprávněný, popřípadě příjemce dávky, je povinen hlásit jak důvod zániku nároku na dávku, tak i jiné skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace k ošetřovnému získáte zde: Ošetřovné – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)