Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Zajištění příjmu pro případ dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény.

Vznik nároku na nemocenskou

Nárok na dávku má zaměstnanec či OSVČ, kterého ošetřující lékař uznal dočasně práce neschopným. Na nemocenskou vzniká nárok od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné pracovní neschopnosti. Maximálně však po dobu 380 kalendářních dnů. Aby OSVČ získala nárok na nemocenskou, musí se účastnit nemocenského pojištění po dobu nejméně 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec (nikoli OSVČ), kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od 1. pracovního dne.

Komu je dávka vyplácena

Zaměstnanci či OSVČ, který byl ošetřujícím lékařem uznán dočasně práce neschopným, nebo mu byla nařízena karanténa.

Výše poskytované dávky

Dávky nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sazba činí 66 % denního vyměřovacího základu
a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény činí sazba nemocenského 72 % denního vyměřovacího základu. (Údaj platný v roce 2021.)

Způsob podání žádosti

V případě, kdy pojištěnec onemocní a ošetřující lékař rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti, vydává pojištěnci pouze průkaz dočasné práce neschopného pojištěnce – II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pojištěnec již nemusí svému zaměstnavateli předávat, posílat či jinak doručovat tzv. papírové neschopenky ani žádné jiné formuláře. Vše probíhá již automaticky elektronickou cestou pomocí systému E-neschopenky.

Povinnost žadatele

Pojištěnec nebo jiný oprávněný, popřípadě příjemce dávky, je povinen hlásit jak důvod zániku nároku na dávku, tak i jiné skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Dočasně práceneschopní jsou povinni dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce a řídit se pokyny příslušného lékaře. Kdykoli během trvání nároku na dávku může být žadatel kontrolován.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace k nemocenské dávce získáte na portálu ČSSZ: Nemocenské – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Podrobnější Informace k dočasným pracovním neschopnostem vystavených po 1. 1. 2020 naleznete zde: Úvod – eNeschopenka – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).