Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Zajištění příjmu v případě dlouhodobého ošetřování člena rodiny.

Vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dávku má pojištěnec, který pečuje o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé péče
v domácím prostředí. Tento pojištěnec, pokud je zaměstnancem, nevykonává žádnou práci ani
v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží a ani v jiném zaměstnání.

V případě osoby samostatně výdělečně činné nevykonává tuto činnost.

Osobou, o níž je pečováno se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které došlo k závažnému zhoršení zdravotního stavu, jenž si vyžádal hospitalizaci v nemocnici trvající alespoň
7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. V den propuštění této osoby je předpoklad, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně 30 kalendářních dnů. Ošetřovaná osoba musí dát souhlas k ošetřování konkrétní osobě. Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, použije se pro udělení a odvolání souhlasu § 563 občanského zákoníku.

Osobou pečující, která uplatňuje nárok na dlouhodobé ošetřovné je

  • manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaný partner (registrovaná partnerka) ošetřované osoby,
  • příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • manžele (manželka), registrovaný partner (registrovaná partnerka) nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
  • druh (družka) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou
    v domácnosti.

Pro vzniknároku na dlouhodobé ošetřovné u zaměstnance, muselo nemocenské pojištění trvat alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

U osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění nutná po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Komu je dávka vyplácena

Zaměstnanci či OSVČ, která pečuje o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí.

Výše poskytované dávky

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění redukuje prostřednictvím tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ.

Výše dlouhodobého ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. (Údaj platný v roce 2021).

Způsob podání žádosti

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat. Zaměstnanec předá doklady svému zaměstnavateli a ten je spolu s dalšími podklady odešle na OSSZ. OSVČ je předávají přímo na OSSZ, u které jsou registrovány.

Formulář žádosti o dlohodobé ošetřovné naleznete zde: Žádost o dlouhodobé ošetřovné (cssz.cz).

Povinnost žadatele

Pojištěnec nebo jiný oprávněný, popřípadě příjemce dávky, je povinen hlásit jak důvod zániku nároku na dávku, tak i jiné skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace získáte na portálu ČSSZ: Dlouhodobé ošetřovné – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).