Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Ztráta příjmu z důvodu péče o dítě.

Vznik nároku na otcovskou

Na dávku otcovské poporodní péče (dále jen „otcovskou“) má nárok

  • zaměstnanec, který pečuje o narozené dítě, jehož je otcem nebo
  • zaměstnanec (muž nebo žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo
    7 let věku.

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění (např. trvání pojištěného zaměstnání)
v době nástupu na otcovskou. Podmínkou nároku na otcovskou u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ale také zahraničního zaměstnance, je účast na pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. 

Na otcovskou lze nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně (dvojčata, vícerčata) nebo o více dětí převzatých současně do péče. V tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě. Doba, po kterou je dávka vyplácena (tzv. podpůrčí doba) činí 1 týden (7 kalendářních dnů), začíná nástupem na otcovskou a nemůže být přerušena. Den nástupu na otcovskou si ve lhůtě (6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče) určí zaměstnanec sám, musí o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat svého zaměstnavatele. Jestliže však je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Stejně tak se postupuje v případě, kdy bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

Komu je dávka vyplácena

OSVČ nebo zaměstnanec, který pečuje o narozené dítě, jehož je otcem, nebo převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů (rozhodnutím příslušného orgánu).

Výše poskytované dávky

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. (Údaj platný v roce 2021).

Způsob podání žádosti

Žádost o dávku podává:

  • zaměstnanec (zaměstnankyně) před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ), současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce),
  • OSVČ u příslušné OSSZ, u které je registrována, po skončení sedmidenní péče (přesněji podpůrčí doby).

Nárok se uplatňuje předložením vyplněného tiskopisu Žádost o dávku otcovské poporodní péče, který lze získat na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo na kterékoliv OSSZ.

Formulář ke stažení zde: Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) (cssz.cz)

Povinnost žadatele

Oprávněný příjemce dávky je povinen hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace k dávce otcovské poporodní péče získáte na portálu ČSSZ: Otcovská – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Výkon státní správy pro Kraj Vysočina – kontaktní informace