Jakou situaci dávky nemocenského pojištění řeší

Systém nemocenského pojištění finančně zabezpečuje ekonomicky aktivní občany při dočasné ztrátě  výdělku v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí, tj. dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě.

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit dobrovolně.

Kdo o dávkách rozhoduje

Okresní správa sociálního zabezpečení. O odvolání rozhoduje ČSSZ.

Poskytované dávky – přehled

  1. Nemocenská
  2. Peněžitá pomoc v mateřství
  3. Dlouhodobé ošetřovné
  4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  5. Ošetřovné
  6. Dávka otcovské poporodní péče (dále také jako „otcovská)

Způsob podání žádosti

Žádost o dávky nemocenského pojištění podávají zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele
a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pak přímo u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány.

Všechny výše uvedené dávky jsou vypláceny OSSZ a hrazeny ze státního rozpočtu.

Podrobný popis postupu při uplatňování nároku a podání žádosti o dávky najdete na portálu ČSSZ:

Uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Tiskopisy žádostí o dávky nemocenského pojištění a další potřebné formuláře najdete na portálu ČSSZ: Pro pojištěnce (cssz.cz).

Užitečné odkazy

Orientační výpočet dávek nemocenského pojištění můžete provést zde:

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2021 (mpsv.cz)

Další podrobnější informace získáte na portálu MPSV: Nemocenské pojištění (mpsv.cz).

Legislativní úprava

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje pojistné na nemocenské pojištění)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje náhradu mzdy při pracovní neschopnosti)

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020