Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Finanční zabezpečení v situaci stáří.

Vznik nároku na starobní důchod

Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky, a to dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Důchodový věk a potřebné roky důchodového pojištění si můžete jednoduše spočítat zde:  Důchodová kalkulačka – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Před dosažením důchodového věku lze přiznat tzv. předčasný starobní důchod s tím, že je třeba získat potřebnou dobu důchodového pojištění jako při řádném odchodu do starobního důchodu. Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou se odchází do důchodu dříve, výši důchodu sníží (dojde k tzv. krácení). Tato srážka (krácení) za odchod do předčasného starobního důchodu je trvalá.

Komu je dávka vyplácena

Žadateli, který splnil podmínku věku a potřebnou dobu důchodového pojištění.

Výše poskytované dávky

Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody, procentní se stanovuje individuálně. Výši základní výměry stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Procentní výměra se určuje procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. 

Podrobnější informace k výpočtu důchodu naleznete na portálu ČSSZ Výpočet a výplata důchodu – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Způsob podání žádosti

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření). Žádost s žadatelem sepíše odborník oddělení důchodového pojištění.

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti.

Povinnost žadatele

Důchodce má povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.

Poživatel předčasného starobního důchodu má povinnost tuto skutečnost oznámit ČSSZ a zaměstnavateli.

Užitečné odkazy

Podrobnější informace ke starobním důchodům získáte na portálu ČSSZ:

Starobní důchod – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz),

Starobní důchod podrobně – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz),

Publikace – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) (možnost stáhnout Příručku budoucího důchodce),

Povinnosti občanů v důchodovém pojištění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).