Jakou situaci dávky důchodového pojištění řeší

Podle zákona o důchodovém pojištění jsou osoby účastné tohoto pojištění zabezpečeni v životních situacích, jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Tehdy mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek důchodového pojištění.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení.

Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění a  na doplňkovém penzijním spoření. Na těchto stránkách se budeme věnovat základnímu důchodovému pojištění, neboť doplňkové penzijní spoření spadá do působnosti Ministerstva financí ČR.

Kdo o dávkách rozhoduje

Žádost o důchod je po sepsání na Okresní správě sociálního zastoupení (OSSZ) postoupena ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), v jehož kompetenci je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve). Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady.

O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na důchod splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou, za předpokladu, že je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslaná prostřednictvím datové schránky.

Pokud občan nesouhlasí s výsledkem námitkového řízení, má možnost podat u příslušného soudu správní žalobu. Námitkové řízení je přitom nezbytné k tomu, aby se věcí mohl příslušný soud zabývat. 

Podorobnější informace o námitkovém řízení najdete na portálu ČSSZ: Námitkové řízení – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Poskytované dávky – přehled

  1. Starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu)
  2. Invalidní (pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně)
  3. Vdovský a vdovecký
  4. Sirotčí

Způsob podání žádosti

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření). Za nezletilého sirotka podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost s žadatelem sepíše odborník oddělení důchodového pojištění.

Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den. Je lepší se předem objednat prostřednictvím objednávkového systému ČSSZ: Objednávací systém (cssz.cz).

Žádost o důchod je možné podat i zpětně (kromě předčasného starobního důchodu). Výplata bude přiznána od data vzniku nároku (u předčasného starobního důchodu nejdříve od data podání žádosti), přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

Podrobný popis postupu při uplatňování nároku a podání žádosti o důchody najdete na portálu ČSSZ:

Podání žádosti o důchod – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz),

Pro pojištěnce (cssz.cz),

Pro poživatele důchodu (cssz.cz).

Užitečné odkazy

Podrobnější informace získáte na portálu MPSV: Důchodové pojištění (mpsv.cz), Sociální pojištění (mpsv.cz).

Orientační výpočet dávek důchodového pojištění můžete provést zde:

Důchodová kalkulačka – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Vznik nároku na dávky důchodového pojištění

Jedna z podmínek nároku na důchod je doba účasti na pojištění. Má zasádní význam také proto, že celková délka doby účasti na pojištění ovlivňuje výši procentní výměry důchodu.

Účast na důchodovém pojištění je povinná pro:

Účast na důchodovém pojištění může být také dobrovolná (Dobrovolná účast na pojištění – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)).

Důchod se skládá ze dvou složek, a to

  • ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a
  • z procentní výměry (stanovené procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění).

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.

Legislativní úprava

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje pojistné na důchodové pojištění).