Jakou situaci průkaz pro osoby se zdravotním postižením řeší (životní událost)

Občan má zdravotní postižení (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra).

Vznik nároku na dávku

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Specifikace stupňů postižení (středně těžké, těžké a zvlášť těžké) naleznete v kapitole 7. Obecné informace – základní pojmy.

Nároky a výhody pro držitele průkazu OZP

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

  • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na stejné výhody jako držitel průkazu TP a navíc na:

  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na stejné výhody jako držitel průkazu ZTP a navíc na:

  • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
  • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy.

Držitelé průkazu OZP mohou žádat také slevu na odběr zemního plynu nebo elektrické energie. Tyto slevy však nejsou stanovené právním předpisem, jejich poskytovatelé si tedy mohou určit, zda a za jakých podmínek slevu či výhodu poskytnou.

Způsob podání žádosti

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem.  Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek, a to jedním z těchto způsobů:

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením naleznete na portálu MPSV: Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (mpsv.cz)

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení zdravotního stavu osoby.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se průkaz přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o přiznání průkazu OZP lze najít na portálu MPSV Přiznání průkazu OZP (mpsv.cz)a Úřadu práce ČR Průkaz OZP (uradprace.cz).

Výkon státní správy pro Kraj Vysočina – kontaktní informace

Krajská pobočka ÚP ČR pro Kraj Vysočina Vysočina (uradprace.cz)

SEZNAM KONTAKTNÍCH PRACOVIŠT KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA PODLE OKRESŮ KRAJE VYSOČINA

SEZNAM VŠECH KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA

Kontaktní pracoviště (uradprace.cz)

ŽĎÁR NAD SÁZAVOUŽďár nad Sázavou (uradprace.cz)