Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávkou, která je určena pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Slouží k financování pomůcek, které jim pomohou v běžném životě.

Jakou situaci příspěvek na mobilitu řeší (životní událost)

Občan má zdravotní postižení (tělesné, sluchové a zrakové postižení, těžká nebo hluboká mentální retardace) a potřebuje pomůcku, která mu může pomoci kompenzovat jeho zdravotní omezení.

Zvláštní pomůcky

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Informace k druhům a typům zvláštních pomůcek naleznete zde:

388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zakonyprolidi.cz)

Mezi věci, přístroje, činnosti a úpravy, které jsou považovány za zvláštní pomůcky, patří například následující:

 • Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku.
 • Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou.
 • Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém.
 • Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště,  indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa.
 • Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač.

Vznik nároku na dávku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením, které má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má:

 • osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

 • Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
 • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku
  s okolím.
 • Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
 • Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít
  o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
 • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně
  v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

Výše poskytované dávky

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

Výše dávek se stanoví podle výše příjmu žadatele, vyžaduje se také ve většině případů 10 % spoluúčast žadatele na zaplacení pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč;
400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100 000 Kč. (Údaje platné v roce 2021.)

Komu je dávka poskytována

Žadateli staršímu 3 let, který splní všechny zákonem dané podmínky.

Způsob podání žádosti

Řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o zvláštní pomůcku naleznete na portálu MPSV: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o příspěvku na zvláštní pomůcku lze najít na portálu MPSV Příspěvek na zvláštní pomůcku (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Příspěvek na zvláštní pomůcku (uradprace.cz).