Jakou situaci příspěvek na mobilitu řeší (životní událost)

Občan má zdravotní postižení (pohyblivosti nebo orientace).

Vznik nároku na dávku

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1. 1. 2014),
  • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše poskytované dávky

Výše dávky: 550 Kč měsíčně (rok 2021). Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel. (Údaj platný v roce 2021.)

Komu je dávka poskytována

Dávka je poskytována občanu staršímu 1 roku, který splňuje všechny zákonem dané podmínky.

Způsob podání žádosti

Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Pokud probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přeruší krajská pobočka Úřadu práce řízení o příspěvku na mobilitu.

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o příspěvek na mobilitu naleznete na portálu MPSV:  Žádost o příspěvek na mobilitu (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o příspěvku na mobilitu lze najít na portálu MPSV Příspěvek na mobilitu (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Příspěvek na mobilitu (uradprace.cz).