Jakou situaci dávky pro OZP řeší

Pro občany se zdravotním postižením jsou určeny různé druhy dávek a služeb, které mají přispět ke kompenzaci jejich znevýhodnění. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. Držitelé průkazu OZP mohou žádat o parkovací průkaz pro OZP, jehož vystavení je v kompetenci Ministerstva dopravy ČR.

Kdo o dávkách rozhoduje

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka ÚP“).

Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán.

Poskytované dávky – přehled

  1. Příspěvek na mobilitu
  2. Příspěvek na zvláštní pomůcku
  3. Průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají
  4. Parkovací průkaz pro OZP

Vznik nároku na dávky pro OZP

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba, která má bydliště na území České republiky a splňuje podmínky stanovené v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Způsob podání žádosti

Žádosto poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (osoba, která má nárok na dávku), a to na tiskopisech předepsaných MPSV. Podání je možné uskutečnit v tištěné (listinné) podobě vyplněného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR nebo elektronickou formou odesláním dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo odeslání prostřednictvím datové schránky.

Formuláře potřebné k vyřizování dávek pro zdravotně postižené občany najdete zde: Formuláře (mpsv.cz)

Užitečné odkazy

Podrobnější informace týkající se zdravotního postižení získáte na portálu MPSV: Zdravotní postižení (mpsv.cz).

Podrobnější informace k dávkám získáte zde: Dávky pro OZP (uradprace.cz),

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (uradprace.cz), Osoby se zdravotním postižením (mpsv.cz).

Legislativní úprava

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Parkovací průkaz pro OZP). 

Související zákony:

Zákon č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. (Sleva na dani, daňové zvýhodnění na vyživované dítě.)

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (Úlevy u poplatku za psa, poplatku z pobytu, za užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.)

Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (Úlevy z poplatků např. za ověření podpisu, vydání stavebního povolení, vydání řidičského půrkazu apod. – nárok na úlevy z těchto poplatků jsou stanoveny v sazebníku v příloze výše uvedeného zákona.)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (Osvobození od pooplatku za užití zpoplatnění pozemní komunikace.)

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. (Osvobození od daně ze staveb.)

Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Osvobození od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.)

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (Úlevy na rozhlasových a televizních poplatcích.)

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby. (Slevy na telefon.)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (Vrácení DPH z nákupu osobního automobilu, na který byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku.)